Agenda

ภาคเช้า
 • 09:30 น. – 09:45 น.
  กล่าวต้อนรับ
  พารากอน ฮอลล์ 2
  watch again
  • ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 09:45 น. – 10:00 น.
  กล่าวเปิดงาน
  พารากอน ฮอลล์ 2
  watch again
  • Event Chairman
   คุณวราวุธ ศิลปอาชา
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 10:00 น. – 10:30 น.
  ปาฐกถา
  พารากอน ฮอลล์ 2
  watch again
  • 1. Cross Industry Opportunities in the Circular Economy
   คุณธีโอ แจน ไซม่อนส์
   พาร์ทเนอร์
   แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี ประเทศเยอรมนี
  • 2. Taking Action Together from What We Learn in 2020
   ตัวแทนจาก
   National Geographic Explorer
   ตัวแทนจาก
   มูลนิธิเอลเลน แมคอาเธอร์
  พิธีกร: คุณศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา
 • 10:30 น. – 11:15 น.
  การอภิปรายแบบคณะ โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร หัวข้อ “Leaders on Sustainability in Action”
  พารากอน ฮอลล์ 2
  watch again
  • Leaders on Sustainability in Action
   คุณขัตติยา อินทรวิชัย
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   คุณธีรพงศ์ จันศิริ
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
   กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
   ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  ผู้ดำเนินการอภิปราย: คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต กรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • 11:15 น. – 12:00 น.
  การอภิปรายแบบคณะ หัวข้อ “Circular Living, An Integrated Solution Platform”
  พารากอน ฮอลล์ 2
  watch again
  • Circular Living, An Integrated Solution Platform
   คุณอาเธอร์ หวง
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง
   บริษัท Miniwiz ประเทศไต้หวัน
   คุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์
   ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
   บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด, บริษัทในเครือแสนสิริ
   คุณนิติน ดาบาร์รี
   กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายภูมิภาค – ไทย พม่า และลาว
   บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
   คุณปฏิภาณ สุคนธมาน
   ผู้จัดการใหญ่
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  ผู้ดำเนินการอภิปราย: คุณศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา
รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย
กลุ่ม 1
BETTER LIVING THROUGH INNOVATIONS
 • 13:00 น. – 14:15 น.
  “Turning Waste into Resources through a Closed-Loop System” ระบบจัดการขยะอัจฉริยะ /นวัตกรรมเพื่อการรีไซเคิล
  พารากอน ฮอลล์ 2
  watch again
  • Smart waste management system / innovation in recycling
   คุณเศรษฐา ทวีศรี
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
   บริษัท แพนอินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือไทยเบฟ
   คุณแอนดรูว์ ลี
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บริษัท ECOCO – Fun Lead Change จำกัด ประเทศไต้หวัน
   คุณซาเมอร์ คามาล
   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านกลยุทธและการพัฒนา
   MinusGlobal Holdings Inc. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
   คุณไมค์ ร็อกเก็ต
   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   InEnTec Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
   คุณแอนเดรีย เพเรตโต้
   ผู้จัดการขายและวิศวกรรม
   AMUT Group ประเทศอิตาลี
   คุณฟริทซ์ วิมเมอร์
   ผู้จัดการขายภาคพื้นเอเชีย
   EREMA Plastic Recycling Systems ประเทศออสเตรีย
  ผู้ดำเนินการอภิปราย: คุณทิน โชคกมลกิจ
 • 14:15 น. – 15:30 น.
  “Innovation in Healthcare and Well-being”
  ความร่วมมือและการปรับตัวเพื่อต่อสู้กับโรคระบาด
  พารากอน ฮอลล์ 2
  watch again
  • Collaboration & self-resilience to fight with the pandemic
   คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ
   ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสนันสนุนโรงพยาบาล
   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS
   รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
   อธิการบดี
   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
   ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
   รองคณบดีฝ่ายวิจัย
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   ดร.ชญาน์ จันทวสุ
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  ผู้ดำเนินการอภิปราย: แพทย์หญิงอังศ์วรา ธีระตันติกานนท์
กลุ่ม 2
CIRCULAR IN ACTION THROUGH LIFESTYLES
 • 13:00 น. – 14:15 น.
  “Living the Circular Life” การมีส่วนร่วมของชุมชนแบบองค์รวม
  พารากอน ฮอลล์ 3
  watch again
  • Inclusive community engagement
   คุณชิดชนก ชิดชอบ
   ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าที่ระลึก
   สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
   คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
   ผู้อำนวยการ
   เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)
   คุณอนัฆ นวราช
   ผู้อำนวยการ
   ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง
   พระมหาประนอม
   เจ้าอาวาส
   วัดจากแดง
   คุณจิตรตี มณีไสย์
   หัวหน้าพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  ผู้ดำเนินการอภิปราย: คุณชลรัศมี งาทวีสุข
 • 14:15 น. – 15:30 น.
  “Living a Better Life by Design” Lifestyle Products
  พารากอน ฮอลล์ 3
  watch again
  • Lifestyle products
   คุณจตุพล เกียรติระบิล
   ผู้จัดการแบรนด์ Ecotopia
   บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
   คุณกิตติพงษ์ วนภิญโญศักดิ์
   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์)
   บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   คุณลาร์ส สเวนสัน
   ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนและการสื่อสาร
   บริษัท อิคาโน่รีเทล เอเชีย (อิเกียภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้), IKEA
   คุณเอมอนน์ ไทก์
   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ประจำทวีปยุโรป
   บริษัท NatureWorks Llc ประเทศไอร์แลนด์
   คุณแครอล ชู
   ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายความยั่งยืนระดับโลก
   บริษัท The North Face, VF Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ผู้ดำเนินการอภิปราย: คุณอกนิษฐ์ วิเชียรเจริญ
กลุ่ม 3
UPCYCLING SHOWCASE: THE BETTER SOLUTIONS
 • 13:00 น. – 14:15 น.
  “Upcycling-Upstyling Showcase” เปิดแนวคิดและไอเดียของผลิตภัณฑ์สุดสร้างสรรค์
  พารากอน ฮอลล์ 1
  watch again
  • Revealing concepts and ideas of most outstanding products
   ดร. ศุภพงศ์ สอนสังข์
   ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
   บริษัท เจิดดีไซน์แกลเลอรี่ จำกัด และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Project Hat
   คุณสมชนะ กังวารจิตต์
   ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
   บริษัท พร้อมท์ ดีไซน์ จำกัด
   คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์
   ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและผู้ร่วมก่อตั้ง
   แบรนด์ Qualy
   คุณเดชา อรรจนานันท์
   ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและผู้ร่วมก่อตั้ง
   แบรนด์ THINKK Studio
  สัมภาษณ์พิเศษ “New Circular Iconic Guy : Make a Change for Chance”
  Circular Economy – Action ดีๆ ทำได้ทุกวัน
  คุณธนภพ ลีรัตนขจร
  นักร้องและนักแสดง
  ผู้ดำเนินการอภิปราย: คุณชยุตม์ สกุลคู
 • 14:15 น. – 15:30 น.
  “SMEs / Startups (Circular Pitching)” เปลี่ยนความคิดสู่ธุรกิจ
  พารากอน ฮอลล์ 1
  watch again
  • Turning ideas to business
   คุณสรณัญช์ ชูฉัตร
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด
   และผู้ก่อตั้งแบรนด์ แคร์เนชั่น (Carenation)
   คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์
   กรรมการผู้จัดการ
   บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด
   คุณธนวัต มณีนาวา
   ผู้ก่อตั้ง
   TAM:DA
   คุณอิทธิกร เทพมณี
   ผู้ก่อตั้ง
   Orgafeed
  ผู้ดำเนินการอภิปราย: คุณชยุตม์ สกุลคู
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563